Till innehåll på sidan

Kvalitetsgaranti - Stockholms byggtekniska gymnasium

Stockholms byggtekniska gymnasium är beläget i det expansiva företagsområdet kring Kista centrum och har stora, rymliga verkstäder med modern utrustning. Skolan har även idrottshall, gym, bibliotek, café och matsal. Skolan leds av en rektor som till sitt förfogande har 17 pedagoger, samtliga behöriga eller under utbildning. Skolans elevvårdsteam består av studie- och yrkesvägledare, skolkurator, skolsköterska och specialpedagog. Studie- och yrkesvägledaren är tillika utbildningsledare för vuxenutbildningen. Lärarna är organiserade i två arbetslag med arbetslagsledare. Skolan ingår i gymnasieområde 2 som leds av en gymnasiechef. Den administrativa personalen samt vaktmästare och bibliotekarie leds av en administrativ gruppchef på skolan som i sin tur ansvarar under område 2:s administrativa chef.

Stockholms byggtekniska gymnasium består av Bygg- och anläggningsprogrammet åk 1-3, VVS- och fastighetsprogrammet åk 1-3, samt Yrkesintroduktion. Skolan har 120 elever. Sedan våren 2012 bedrivs även vuxenutbildning. Skolan anordnar utbildningar inom lärlingsvux, där vi numera har ettåriga utbildningar. Från hösten 2015 är skolan även ordinarie anordnare av yrkesvux för Stockholms stad. Skolan anordnar även uppdragsutbildningar för jobbtorg, SFI och validering för måleribranschen.

Stockholms byggtekniska gymnasium är certifierad som branschrekommenderad skola av både byggbranschen, VVS-branschen och fastighetsbranschen.

Åtaganden

 • Andelen elever med E i samtliga ämnen ska öka.
 • Eleverna ska kontinuerligt informeras om hur de ligger till i kurserna och vad de ska göra för att nå målen.
 • Utnyttjandet av mentors- och studietid ska bli bättre och den skolgemensamma mallen ska användas.
 • Strukturen på mentors- och studietiden implementeras i alla klasser och mentorsrollen ska därigenom stärkas.
 • Alla elever/studerande ges förutsättningar för att kunna ta ansvar för det egna lärandet genom att regelbundet gå igenom studieplanen på mentorstiden.
 • Eleverna ska tidigt få information om de riskerar F i en kurs och en handlingsplan ska tas fram.
 • Elevernas närvaro ska öka.
 • Fasta tider för studiestöd ska läggas i schemat.
 • Samarbetet med Jobbtorg ska fortsätta för att stödja eleverna på Yrkesintroduktion med praktikplatser och anställningar efter gymnasiet.
 • Skolan deltar i projektet SUSA för att ytterligare kunna ge det stöd som IM-eleverna behöver.
 • Elevernas studiemiljö ska förbättras.
 • Skolans ordningsregler ska utvärderas och revideras på klassråd under läsåret.
 • Skolan ska fortsätta implementera rutiner för att säkerställa snabba insatser då kränkningar inträffar i enlighet med skollagens regelverk.
 • Kommunikationen mellan skola och hem ska utvecklas, med hjälp av ett digitalt verktyg för utvecklingssamtal.
 • Arbetet med att öka elevernas närvaro intensifieras.
 • Individuella upprop inför skolstart genomförs även fortsättningsvis med eleverna på yrkesintroduktion.
 • Skolan ska ha en rutin för hur vi tar hand om elever som tas in till skolan efter ordinarie läsårsstart.
 • Klasskonferenser genomförs för att hela tiden ha en överblick över behovet att sätta in stöd.
 • Skolans digitala verktyg används för uppföljning av studieresultaten i kurserna.
 • Hög kvalitet på utvecklingssamtalen, samt en tät kommunikation med vårdnadshavare.
 • Regelbunden kommunikation kring elevens frånvaro med elev/vårdnadshavare.
 • Fortsatta insatser från rektor då frånvaron är för hög.
 • Individuella ämnessamtal kring hur eleven ligger till i kurserna.

Synpunkter/Klagomål

Skolan använder stadens blankett för klagomål där en kopia skickas till huvudman. Skolan vidtar därefter åtgärder för att komma till rätta med problemen som uppstått.

Vill du veta mer?

Växel: 08-508 43 700
Besöksadress: Torshamnsgatan 10, 164 40 Kista
Hemsida: http://stockholmsbyggtekniskagymnasium.stockholm.se/
E-post: info.stockholmsbyggtekniskagymnasium@stockholm.se
Linus Nygren, rektor
Tel: 076-1290534
Lars-Gustaf Jonsson, gymnasiechef område 2
Tel: 08-508 382 24 

Dela: